Preview

Вестник Российской академии медицинских наук

Расширенный поиск

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРОВ РТУТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ИНТОКСИКАЦИИ

https://doi.org/10.15690/vramn.v68i2.543

Полный текст:

Аннотация

Представлены результаты динамического клинического наблюдения за пострадавшими от хронической ртутной интоксикации профессионального генеза в отдаленном постконтактном периоде заболевания. Дана оценка динамики синдромальных проявлений хронической ртутной интоксикации, интеркуррентной заболеваемости. Показана роль стажевой ртутной нагрузки как предиктора ухудшения состояния фактического здоровья пострадавших в отдаленном периоде интоксикации.

 

Об авторах

М. П. Дьякович
Ангарский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» СО РАМН – Научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека, Российская Федерация
Россия


Е. В. Катаманова
Ангарский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» СО РАМН – Научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека, Российская Федерация
Россия


П. В. Казакова
Ангарский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Восточно-Сибирский научный центр экологии человека» СО РАМН – Научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека, Российская Федерация
Россия


Список литературы

1. Sorkina N.S., Nikitina L.S., Suleimanova Ch.T. Otdalennye posledstviya professional'nykh intoksikatsii. Problemy okhrany zdorov'ya naseleniya i zashchity okruzhayushchei sredy ot khimicheskikh vrednykh faktorov. Tez. dokl. I Vsesoyuznogo s"ezda toksikologov [Long-term effects of occupational intoxications. Problems of public health and the environment from chemical hazards. Proc. rep. I All-Union Congress of Toxicology]. Rostov-on-Don,1988. p. 445–446.

2. Tarasova L.A., Dumkin V.N. Professional'nye zabolevaniya s preimushchestvennym porazheniem nervnoi sistemy. Professional'nye zabolevaniya. Pod red. N.F. Izmerova [Occupational diseases mainly affecting the nervous system. Occupational diseases. Ed. by N.F. Izmerov]. Moscow, Meditsina, 1996. p. 136–200.

3. Kolesov V.G., Meshcheryagin V.A., Lakhman O.L., Shevchenko O.I. Psychopathological manifestations of the long-term professional neurotoxicity. Zhurn. nevrol. i psikhiatr. = Journal of neurology and psychiatry 2005; 1: 25–29.

4. Piven' B.N. Ekzogenno-organicheskie zabolevaniya golovnogo mozga [Exogenous organic brain disease]. Moscow, Meditsina,1998. 144 p.

5. Troshin V.V. The consequences of chronic occupational neyrotoksikazov questions and neurorehabilitation. Byull. VSNTs SO RAMN = Bulletin of RI of RAMS SD. 2009; 1: 201–204.

6. D'yakovich M.P., Kazakova P.V. Value-motivational sphere and the quality of life of patients with chronic mercury intoxication professional genesis. Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiiskoi akademii nauk = Proceedings of Samara Scientific Center of the Russian Academy of Science. 2008; 2: 32–35.

7. Matusevich Ya.Z., Frumina L.M. Klinicheskie nablyudeniya nad khronicheskim otravleniem malymi dozami rtuti. K voprosu o deistvii na organizm malykh doz rtuti. Biblioteka Lenigradskogo instituta po izucheniyu professional'nykh zabolevanii. Pod red. I.G. Lipkovicha [Clinical observation of chronic poisoning by low doses of mercury. Concerning the effect on the body small doses of mercury. Library Leningradskii Institute for the Study of occupational diseases. Ed. I.G. Lipkovich]. St. Petersburg, 1934. p. 32–49.

8. Ellingsen D.G., Morland T., Anderson A., Kjuus H. Relation between exposure indices and neurological and neurophysiological effects in workers previously exposed to mercury vapour. Br. J. Ind. Med. 1993; 50 (8): 736–744.

9. Kishi R., Doi R., Fukuchi Y., Satoh ., Satoh T., Ono A., Moriwaka F., Tashiro K., Takahata N., Sasatani H. Residual neurobehavioural effects associated with chronic exposure to mercury vapour. Occup. Environ. Med. 1994; 51 (1): 35–41.

10. Meyer-Baron M., Schaeper M., van Thriel C., Seeber A. Neurobehavioural test results and exposure to inorganic mercury: in search of dose-response relations. Arch. Toxicol. 2004; 78 (4): 207–211.

11. Rukovodstvo po otsenke riska dlya zdorov'ya naseleniya pri vozdeistvii khimicheskikh veshchestv, zagryaznyayushchikh okruzhayushchuyu sredu: R2.1.10.1920-04. M.: FTs Gossanepidnadzora Minzdrava Rossii [Guidelines for assessing health risk when exposed to chemicals that pollute the environment: R2.1.10.1920-04. Moscow, FC Sanitary Inspection Ministry of Health of Russia]. Moscow, 2004. 143 p.

12. Popelyanskii Ya.Yu. Vertebrogennye zabolevaniya nervnoi sistemy [Vertebral diseases of the nervous system]. Kazan, 1981. 368 p.

13. Nikitin A.V., Malyukov D.A. Laser therapy in chronic gastritis and peptic ulcer disease. Estestvoznanie i gumanizm = Natural science and humanism. 2007; 4: 71–72.

14. Trubinin V.N. Refraktsionnaya khirurgiya i oftal'mologiya = Refractive surgery and ophthalmology. 2005; 3: 4–9.

15. Kutsenko S.A. Osnovy toksikologii. Nauchn.-metod. izd. [Fundamentals of Toxicology. Guidelines]. St. Petersburg, Foliant, 2004. 720 p.

16. Drapkina O.M. IBS: Ischemic heart disease: The main directions of therapeutic effect. Spravochn. poliklin. vracha = Manual for polyclinic physician. 2005; 03 (1): 8–11.

17. Metel'skii S.M., Bova A.A. Diagnosis of pulmonary hypertension in chronic obstructive pulmonary disease. Meditsinskie novosti = Medical news. 2004; 8: 7–11.

18. Kochergina I.I. Antidiabetic therapy in diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. Trudnyi patsient = Difficult patient. 2006; 12: 39–43.

19. Shilov V.V., Chashchin V.P., Velikova V.D., Polozova E.V., Konstantinov R.V. Ostrye i khronicheskie otravleniya rtut'yu (klinicheskaya kartina, diagnostika, profilaktika, lechenie, ekspertiza): Posobie dlya vrachei [Acute and chronic mercury poisoning (clinical picture, diagnosis, prevention, treatment, examination): manual for physicians. Guideline]. St. Petersburg, SPbMAPO, 2006. 39 p.

20. Perlamutrov Yu.N., Solov'ev A.M. Psoriasis and modern methods of treatment. Dermatovenerologiya = Dermatology. 2004; 5: 38–43.

21. Lakhman O.L, Kolesov V.G., Andreeva O.K. Encephalopathy within the long-term occupational chronic mercury intoxication. Meditsina truda i promyshlennaya ekologiya = Occupational medicine and industrial ecology. 2003; 3: 46–48.


Для цитирования:


Дьякович М.П., Катаманова Е.В., Казакова П.В. КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ФАКТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ЛИЦ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ ПАРОВ РТУТИ НА ПРОИЗВОДСТВЕ: ОТДАЛЕННЫЙ ПЕРИОД ИНТОКСИКАЦИИ. Вестник Российской академии медицинских наук. 2013;68(2):12-17. https://doi.org/10.15690/vramn.v68i2.543

For citation:


D'yakovich M.P., Katamanova E.V., Kazakova P.V. QUANTIFYING THE DYNAMICS OF THE HEALTH STATUS OF PERSONS OCCUPATIONALLY EXPOSED TO MERCURY VAPOR: A REMOTE PERIOD OF INTOXICATION. Annals of the Russian academy of medical sciences. 2013;68(2):12-17. (In Russ.) https://doi.org/10.15690/vramn.v68i2.543

Просмотров: 128


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 0869-6047 (Print)
ISSN 2414-3545 (Online)