Ni Va3882

Bio Statement

cuộc đấu chống lây nhiễm chưa bao giờ xa rời tâm tưởng của đội cá tính và cài đặt và các sản phẩm đã được chọn lựa sở hữu nhân tố này. Một trong các cách đơn thuần nhất để lây nhiễm trùng là sử dụng vòi nhỏ hoặc máy trộn. Loại sản phẩm Markwik tiên tiến làm giảm sự lây nhiễm qua trục đường xúc tiếp bằng bí quyết chiếc bỏ các nơi ẩn núp của vi khuẩn truyền nhiễm.

Xem thêm: cơ sở bồn Cầu chất lượng

có thể ngăn chặn tiếp xúc dưới bất kỳ hình thức nào ví như máy trộn mang lắp cảm biến tiệm cận hoặc cảm biến lưu lượng thời kì. Cảm biến khoảng cách được kích hoạt bằng di chuyển tay của người dùng trong khuôn khổ của cảm biến. Nó tắt nước lúc chuyển động của tay dừng lại hoặc vận động ra khỏi phạm vi cảm biến; điều này cốt yếu là đủ ở các khu vực coi trọng việc tiết kiệm nước.

 

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies